Nødresolution: Glass-Steagall, national bankvirksomhed og NAWAPA XXI

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

23. april – I dag igangsatte LaRouche Political Action Committee en landsdækkende mobilisering for at få støtte til følgende nødresolution.

USA’s strategiske, økonomiske og finansielle velvære, står overfor en eksistentiel trussel uden sidestykke i dets historie. Drivkraften bag denne trussel er sammenbruddet af det internationale finanssystem; euroens forestående kollaps vil være det som udløser dette. Alle de tiltag Barack Obamas regering har gjort for at redde det monetære system med hjælpepakker, præcis som Bush regeringen gjorde det i 2007-08, har kun forværret situationen. Mere end 29 bio. dollars (29.000.000.000.000) er blevet pumpet ind i disse hjælpepakker, hvis hyperinflationære skade kan vise sig at være endnu mere dødelig, end de krige på tre kontinenter, som den truer med at udløse.

Hospitalslukninger, skolelukninger, fabriksnedlæggelser, krænkelser af national suverænitet og forfatningsret, sammenbruddet af den offentlige sikkerhed og galloperende selvmordsrater i Grækenland og andre lande vil være reglen snarere end undtagelsen, når Europa underlægger sig kravene fra den overstatslige redningspakke, made-in-London.

USA har en stolt tradition for effektivt at bekæmpe denne form for finansiel undertrykkelse og kaos. Faktisk blev Forfatningskonventet samlet i 1787, seks år efter vi havde sejret over briterne på slagmarken under Den amerikanske Frihedskrig, således at vi kunne besejre briterne i den økonomiske og finansielle verden, hvori de desværre havde haft succes med effektivt at sabotere grundlæggerne af USA’s ambitioner om ægte national suverænitet. Indbygget i forfatningen, der blev nedfældet ved dette konvent, er principperne for det kreditsystem, som Alexander Hamilton og George Washington behændigt anvendte til at forvandle monetær gæld til at sætte kreditter i omløb gennem brugen af Kongressens og Nationalbankens beføjelser, samt iværksættelsen af nationale projekter for infrastrukturforbedringer, der virkede til at sikre USA og dets befolkning uhindret økonomisk suverænitet.

Abraham Lincoln anvendte med succes Grundlæggernes principper for et kreditsystem i sin krig mod de britisk støttede sydstater, gennem iværksættelsen af hans Greenback-politik og bygningen af den længe ventede Transkontinentale Jernbane. Franklin Delano Roosevelt anvendte ligeledes disse principper for kreditsystemet i sin krig mod de økonomiske royalister på Wall Street og deres allierede i City of London. Først gennemførte han Glass-Steagall-bankloven, som et knusende slag mod Wall Streets spekulative metoder. Derefter igangsatte han sit ”Four Corners”-udviklingsprojekt, inklusive opførelsen af Tennessee Valley Authority (TVA), et statsligt udviklingsagentur til at skabe økonomisk udvikling i Tennessee dalen. Hans Reconstruction Finance Corporation (RFC) og TVA var to skoleeksempler på et kreditsystem i funktion.

Præsident John F. Kennedy udtrykte den samme grundlæggende anskuelse med sit apolloprogram og hans energiske støtte til storstilede vandingsprojekter i Midtvesten og det vestlige USA. Da Kennedy blev snigmyrdet, døde hans modige og langsigtede livsanskuelse desværre med ham. Det er af afgørende betydning for USA at genoplive forståelsen for dets mission og dets fornemmelse for strategisk mod. Dette kan opnås ved omgående at genindføre Roosevelts Glass-Steagall-banklovgivning fra 1933 og efterfølgende at genoprette USA’s offentlige kreditsystem ved at opføre NAWAPA XXI – det største økonomiske udviklingsprojekt i USA’s historie.

NAWAPA XXI er det 21. Århundredes version af det oprindelige forslag til kontinental vand- og flodkontrol fra 1964, det Nordamerikanske Vand og Elektricitetssamarbejde. Projektet er blevet opdateret og udvidet i ”NAWAPA XXI LaRouchePAC Special Report” (marts 2012), til mere specifikt at behandle de nuværende økonomiske behov, inklusive nødvendigheden af at genindføre USA’s offentlige kreditsystem.

Det vil skabe et kontinentalt vandingssystem til at omfordele 11% af det i dag spildte afløbsvand fra det nordlige Canada og Alaska, for af få den store amerikanske ørken til at blomstre og anvende flodvand fra et område til at bekæmpe tørke i et andet. Alt dette ved at opføre et massivt infrastrukturnetværk, der kan dirigere disse afstrømninger og samtidig tilvejebringe en videnskabelig analyse af den optimale anvendelse. Nye infrastruktur-korridorer, der vil omfatte det meste af kontinentet, vil føre til en reindustrialisering af USA samt den første industrialisering af Alaska og det nordlige Canada.

Vandet, der forsynes af NAWAPA XXI, vil skabe 42 GW elektricitet i overskud til USA og Canada og supplere den nuværende gennemstrømning fra de fire store flodbassiner i det sydvestlige USA. Samtidig vil det overrisle 10 mio. hektar landbrugsjord (næsten en fordobling af det samlede overrislede areal på 20 mio. hektar) samt 1,5 mio. hektar ny landbrugsjord i de nordlige stater, så vel som landbrugsjord i Canada og Mexico.

Som påvist i en kritisk 4-punkts oversigt er det uhørte omfang af dette projekt, der vil skabe arbejde til pænt over 4 mio. mennesker i produktive erhverv, udtænkt til at skabe tilstrækkeligt med nuværende og fremadrettet økonomisk aktivitet til at forordne en genoprettelse af offentlige kreditter som kilde til investeringer.

Med en Glass-Steagall-reorganisering af banksystemet, der binder de tilbageværende gyldige gældsposter til den fremtidige økonomiske aktivitet i NAWAPA XXI, via kreditudstedelser fra en ny amerikansk kreditfond eller nationalbank, vil USA genvinde sin status som førende indenfor global udvikling til gavn for alle nationer, i John Quincy Adams’ tradition.


Derfor beder ___ fra ____ hermed USA’s Kongres om at træffe nødforanstaltninger  til straks at igangsætte programmer for at bygge og gennemføre NAWAPA XXI på følgende måde:

Genindførelsen af Glass-Steagall-loven for at skille fiktiv gæld fra legitim gæld, og for at annullere, med tilbagevirkende kraft, alle statslige garantier og dækning af privat spillegæld;

Når først Glass-Steagall er blevet indført, vil den enorme økonomiske aktivitet forbundet med NAWAPA XXI tillade USA at kunne indfri al gyldig stats-, regional og føderal gæld, som den finder nødvendig at finansiere. Dette program vil danne basis for udstedelsen af den nødvendige kredit gennem et suverænt amerikansk finansministerium i samarbejde med en nylig etableret amerikansk Credit Fund (kreditfond). Dette er i lighed med 'First- og Second- National Bank of the United States', det Greenback-baserede nationalbanksystem under Lincoln samt RFC under Roosevelt;

Etableringen af en kreditfond under Kongressens bemyndigelse. Mængden af kredit og kapital fra den nyetablerede fond vil være i proportionalt forhold til opbygningen af anlægsprojekter og arbejdskapacitet forbundet med investeringscyklussen i NAWAPA XXI. Tidsplanen og valg af finansiering af gyldig gæld og realisering af nye kreditudstedelser vil være bundet til investeringscyklusserne fra NAWAPA XXI og relaterede infrastrukturelle og industrielle behov, ikke til krav fra Wall Street eller internationale private bankinteresser.

Det autoriserede planlægningsorgan for NAWAPA XXI vil arbejde med de relevante regeringer for at beslutte, hvordan man sikrer de behov der er i forskellige konstruktionsfaser, samtidig med at produktiviteten af alle lag i den involverede økonomi forøges.

Lad det være besluttet, at en kopi af denne resolution skal sendes til kongresmedlemmer fra staten ______ og også blive leveret til USA’s præsident.