Appel til regeringer og parlamenter: Indfør Glass/Steagall-bankopdeling nu!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

Følgende indtrængende appel blev udsendt den 17. juni 2012 for at kræve handling i hele europa og den transatlantiske område.

1. Alle nationer i det transatlantiske område må indføre en lov, der adskiller kommercielle banker fra spekulative investeringsbanker og forsikringsselskaber, baseret på Franklin D. Roosevelts Glass/Steagall-lov fra 16. juni 1933. Principperne fra Roosevelts reform gjaldt indtil begyndelsen af 1980’erne for de europæiske lande, i form af streng regulering der sikrede, at banksektoren hovedsageligt havde karakter af kommercielle banker, og adgang for private kontoer til spekulative formål var umulig.

Som det var før ophævelsen i 1999 af Glass-Steagall, gennem Gramm/Leach/Bliley-loven, må kommercielle banker igen fuldstændig adskilles fra både investeringsbanker og forsikringssektoren.

2. De kommercielle banker må støttes af staten, mens investeringsbankerne må bringe orden i deres regnskaber uden hjælp fra skatteydernes penge, hvilket i praksis betyder, at ”giftige papirer” til billioner af kroner må afskrives, selv om dette fører til bankernes insolvens.

3. Et nationalt banksystem i traditionen fra Alexander Hamilton, må, indenfor rammerne af et nyt kreditsystem, formidle langfristede lavtforrentede kreditter til produktive investeringer, der ville øge produktiviteten i økonomien ved en målrettet øgning af energifluks-tætheden samt videnskabeligt og teknologisk fremskridt.

4. Genopbygningen af realøkonomien skal tilvejebringes gennem langsigtede samarbejdsaftaler mellem suveræne nationalstater, med det formål at iværksætte veldefinerede infrastruktur- og udviklingsprojekter indenfor rammerne af Middelhavsplanen for et Økonomisk Mirakel, som en nødvendig forlængelse af Den Eurasiske Landbro. Disse aftaler udgør de facto et nyt kreditsystem, et nyt Bretton Woods-sytem i Roosevelts tradition.

Indførelsen af et adskilt banksystem og kreditsystem drejer sig ikke kun om banktekniske forbedringer, men snarere om hvordan økonomien kan sikre menneskehedens overlevelse de næste mange generationer i fremtiden, og øge de produktive kræfter fra en generation til den næste. Mennesket må atter sættes i centrum og være formålet for økonomi.

Vi, underskriverne, retter en indtrængende appel til regeringer og parlamenter om at opfylde deres forfatningsmæssige pligt til at sikre det almene vel for den befolkning, som de repræsenter, ved straks at vedtage en lov for en Glass/Steagall-bankopdeling.

 

Send venligst dit underskrift og stilling/organisations navn til: si@schillerinstitut.dk

 

 

Den oprindelige tyske version på den tyske politiske parti Buergerrechtsbewegung Solidaritäts side: http://bueso.de/node/5753
 
The English translation:
 
APPEAL TO GOVERNMENTS AND PARLIAMENTS, FOR GLASS-STEAGALL NOW!
 
June 18 (EIRNS)--The following appeal was issued June 17, for
urgent action across Europe and the Trans-Atlantic region.
 
Appeal to Governments and Parliaments - Glass-Steagall Now!
 
1. All nations of the Trans-Atlantic region must enact a law
which would separate commercial banks from investment/speculative
banking entities, based upon Franklin D. Roosevelt's
Glass-Steagall bill of June 16th, 1933. Up until the beginning of
the 1980's, the principles of Roosevelt's reform were in place in
European nations, in the form of strict regulation, and ensured
that the banking sector mainly took on the character of
commercial banks, and access to private accounts for risky
speculative operations was impossible.
 
As things stood before Glass-Steagall was dismantled in 1999
through the Gramm-Leach-Bliley Act, commercial banks must once
again be completely separated from both investment banks and the
insurance sector.
 


2. Commercial banks must be put under government protection,
whilst the investment banks put their books in order without any
help from taxpayers' money, which in practice means that toxic
paper must be written off in the trillions, even if this leads to
the insolvency of the banks themselves.
 


3. A National Banking system in the tradition of Alexander
Hamilton, within the framework of a new Credit System, must
provide long-term credit with low interest rates for productive
investments, which would in turn increase the productivity of the
economy by promoting an increase in energy-flux density, and in
scientific and technological progress.
 


4. The reconstruction of the real economy should be facilitated
through long-term treaties of cooperation between sovereign
nation-states, which would launch well-defined infrastructure and
development projects in the context of the Mediterranean plan for
an Economic Miracle, seen as a necessary extension of the
Eurasian Land-Bridge. These contracts represent a de facto new
credit system, a New Bretton Woods system, in the tradition of
Franklin D. Roosevelt.
 
The purpose of re-enacting Glass-Steagall and implementing a
Credit System is by no means only an improvement of technical
details in banking, but rather, how the economy can ensure the
survival of humanity over a period spanning many generations into
the future, whilst increasing the productive powers from one
generation to another. Human beings must once again be at the
center, and the very purpose, of economics.
 
We, the undersigned, direct our urgent appeal to governments
and parliaments, that they fulfill their constitutional duty and
protect the general welfare of the populations they represent, by
immediately enacting Glass-Steagall banking separation into law.