Nej til atomkrig og hyperinflation! Tyskland: træd omgående ud af eurozonen!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Af Helga Zepp-LaRouche, Schiller Instituttets internationale præsident, den 9. september 2012

PDF version

 

Tysklands eksistens trues i øjeblikket af to eksistentielle farer. I tilfælde af, at det for det første kommer til et israelsk militærangreb i begyndelsen af september/oktober – en akut mulighed, som der foran og bag kulisserne udkæmpes en forbitret kamp om - truer dette angreb med at udvikle sig til Tredje Verdenskrig med anvendelse af termonukleare våben, der ville have udslettelsen af den menneskelige art til følge. For det andet betyder Den europæiske Centralbank, ECB's beslutning, under ledelse af Goldman-Sachs-bankieren, Mario Draghi, om et ubegrænset opkøb af statslån – med mindre [Forfatningsdomstolen i] Karlsruhe standser det i sidste øjeblik – en truende hyperinflation som i 1923, men denne gang ikke blot i et enkelt land, men i hele den transatlantiske region, samt nedstyrtning i socialt kaos.

For Tyskland, såvel som for alle andre stater, vil der ikke være nogen redning fra denne eksistentielle trussel, så længe vi forbliver i den politiske geometri, der bestemmes af NATO, EU og IMF.

Den eneste chance består i overvindelsen af den systemiske, globale finanskrise og skabelsen af en verdensfredsaftale, der tager afsked med krig som middel til konfliktløsning for evigt, der er baseret på udvikling af alle nationer på planeten og som forpligter sig til virkeliggørelsen af menneskehedens fælles mål.

Den dramatiske situation bliver tydelig gennem det budskab, som den amerikanske generalstabschef Dempsey har overbragt i interviews og personlige møder i London, nemlig at USA ikke støtter et israelsk militærangreb mod Iran, og at han ikke har spurgt ind til det, fordi han ikke ved være "medskyldig" i det. Ifølge beretninger i medierne og andre kilder underrettede Dempsey den iranske regering om USA's position med en opfordring til, på denne baggrund, at lade amerikanske mål og allierede gå fri i tilfælde af, at Iran udfører et gengældelsesangreb. Følgen var et ramaskrig i de tilsvarende medier imod Dempsey.

Såvel præsident Putin som den russiske viceudenrigsminister, Sergej Ryabkov, advarede indtrængende om, at et angreb mod Iran ville ende i en udbredt katastrofe i hele regionen. Hvordan en sådan katastrofe ser ud, beskrives i en 36 minutter lang video med titlen "Ingen overlevende", der er blevet offentliggjort på LaRouche-Aktionskomitéen LPAC's internetside1 og også cirkulerer i institutionerne i mange lande og kan ses på utallige websider. Videoen, der bygger på resultaterne af talrige videnskabelige studier, beskriver på en kunstnerisk udtryksfuld måde, hvorfor størstedelen af menneskeheden, ved et angreb med blot en brøkdel af de eksisterende termonukleare våben, ville blive udslettet inden for halvanden time, og resten ville omkomme ynkeligt i den efterfølgende atomvinter.

Kilder i USA og Europa beretter, at udbredelsen af videoen bliver set som et supplement til det amerikanske og russiske militærs anstrengelser for at forhindre udbruddet af en krig i Mellemøsten og resten af Sydvestasien, som ifølge alle militæreksperters vurdering ville have Tredje Verdenskrig til følge. Siden den første prøvesprængning af en termonuklear bombe står det klart for militærpersoner og videnskabsfolk, at angreb med dette våben har udslettelsen af den menneskelige art til følge; det skjuler sig bag betegnelsen "Mutual Assured Destruction" (gensidig garanteret tilintetgørelse, MAD), som stadig er NATO's officielle doktrin.

I denne sikre viden ligger også årsagen til, at amerikanske, russiske og andre ledende militærpersoner med alle midler anstrenger sig for at finde frem til en strategi til forhindring af krigen, alt imens den politiske ledelse i først og fremmest USA, Storbritannien, Frankrig og andre stater leger en nuklear "Chickengame"2 og argumenterer med den "røde streg" over for Iran og angivelige masseødelæggelsesvåben, der er kommet uden for kontrol, i Syrien, (déjà-vu i Irak!), af hvilken grund henholdsvis flyveforbudszoner, humanitære korridorer og bevæbning af rebeller er blevet bragt i spil.

Præsident Putin fordømte Vestens politik, gående ud på samarbejde med al-Queda-krigere i Syrien for at styrte Assad-regeringen, som værende ekstremt farlig og kortsynet og mente polemisk, at så kunne man lige så godt frigive alle indsatte i Guantanamo, bevæbne dem og sætte dem ind i Syrien, for det drejer sig om nøjagtig de samme grupperinger.

Kendsgerningen er: Verden er muligvis kun dage eller uger fra en termonuklear udslettelse. Og Tyskland befinder sig principielt i samme situation som i sin tid under den kolde krig og militærblokkene: Vort territorium udgør et af hovedmålskiverne, blandt andet på grund af NATO's planer om at lade de cirka 20 B-61-Nuklearbomber, der er stationeret på Air Base Büchel i Rheinland Pfalz, forblive dér – en tydelig undsigelse af FDP's mål om at fjerne disse atomvåben fra tysk territorium, og også en forholdsregel, der éntydigt er rettet imod Rusland.

Endnu runger ekkoet af forbundskanslerinde Merkels tale i Knesset i 2008, ifølge hvilken Israels sikkerhed er en af den tyske stats grundpiller, en udtalelse, der set i lyset af den israelske regerings meddelte angrebsplaner presserende kræver en offentlig debat. Og til denne debat om Tyskland som målskive hører også spørgsmålet om, at det amerikanske hovedkvarter for missilforsvarssystemet i Polen og Tjekkiet, som generalstabschef Makarov har betegnet som grund til atomvåbenangreb i Europa, er beliggende i Ramstein. 

Vi må utvetydigt distancere os fra en politik, der vil føre til udslettelsen af hele den menneskelige civilisation! Det vil sige, at forbundsregeringen må holde op med at støtte en politik med regimeudskiftning i Syrien og Iran, og den må gøre det klart i praksis, at Tyskland under ingen omstændigheder vil være delagtig i en krig, der i virkeligheden er rettet mod Rusland og Kina, hverken i form af overflyvningsrettigheder, sanktioner eller efterretninger.

 

Ud af euroen!

Efter ECB's og Goldman-Sachs-bankieren og ECB-chefen Draghis skandaløse beslutning om "ubegrænset" opkøb af statslån i de kriseramte stater, som til gengæld må opfylde de mest brutale betingelser, der fuldstændigt vil drive disse stater til at begå videnskabeligt og socialt selvmord, er bægeret løbet over. Det er en hyperinflationær politik til fordel for spekulanterne og på bekostning af befolkningen, som herved på kort tid ville blive berøvet deres livsopsparing, og som kun kan føre til et forfærdeligt, socialt sammenbrud. Denne beslutning af ECB krænker deres eget charter, der forpligter dem til at forsvare en stabil valuta, EU-traktaterne og den tyske grundlov. Den strider fundamentalt mod tyske interesser og det almene vel.

Stillet over for hele denne situation må Tyskland træde ud af eurozonen, hvilket Tyskland i henhold til folkeretten har ret til. Vi må gennemføre følgende helhedspakke:

1. En omgående vedtagelse af et opdelt banksystem
2. Opsigelse af EU-traktaterne fra Maastricht til Lissabon
3. Genindførelse af suverænitet over egen valutapolitik og økonomisk politik
4. Indførelse af faste valutakurser
5. Indførelse af et kreditsystem i traditionen efter KFW3 efter 1945
6. Realisering af et opbygningsprogram for Sydeuropa, Middelhavsområdet og Afrika4, som Schiller Instituttet har foreslået.

Vi må frem for alt befri vore borgere fra den slavementalitet, som manifesterer sig i den meget citerede udtalelse: "Man kan jo alligevel ikke gøre noget!" For denne udtalelse er en tilståelse af, at vi lever under diktaturet i Bruxelles, under et oligarkisk system, i hvilket den enkelte ikke har nogen rettigheder.

Den totale udhuling af demokratiet og de grundlæggende rettigheder siden Maastricht-traktaten og indførelsen af euroen er hårrejsende. Skridt for skridt har medlemmerne af forbundsdagen afgivet stadig mere suverænitet til det supranationale diktatur, og nogen som helst borgerdeltagelse i det repræsentative system kan der overhovedet ikke længere være tale om. Uden nogen offentlige debatter, bedraget af regeringerne og manipuleret af ensrettede medier er et systemskifte blevet fuldbyrdet, bort fra et i forvejen lidet demokratisk, parlamentarisk partisystem og henimod et truende finansdiktatur gennem ESM og et feudalt bureaukrati i Bruxelles, efter hvis dekreter regering gennemføres gennem tvungen troskab mod den overordnede linje på nationalt plan.

Der er et alternativ til dette! Schiller Instituttet har præsenteret et opbygningsprogram for Europa, der, som en del af opbygningen af verdenslandbroen, kan tilbyde et grundlag for en fredsaftale for det 21. århundrede.

Vi må holde op med at ønske konflikter løst gennem krige, men må i stedet acceptere forslag som det russiske Initiativ til Forsvar af Jorden (Strategic Defense og the Earth, SDE), for at beskytte Jorden imod missilangreb og imod trusler fra verdensrummet i form af asteroider osv. Hvis vi vil overleve som art, må vi som menneskehed endelig blive voksne og hellige os menneskehedens fælles mål.

Det er endnu ikke for sent!

Slut dig til os!

 

 

1) http://www.larouchepac.com
2) Den dødsensfarlige leg, hvor to biler i høj fart kører frontalt imod hinanden, indtil den ene viger.
3) KFW: Kreditanstalt für Wiederafbau; Kreditanstalt for genopbygningen (efter 1945)
4) http://www.schillerinstitut.dk