4 videoer: Schiller Instituttet sætter Glass/Steagall-bankopdeling på dagsordenen ved Folkemødet på Bornholm

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Video 1: Schiller Instituttet udfordrer Bjarne Corydon og Claus Hjort Frederiksen på TV2 News

 

Video 2: Schiller Instituttets spørgsmål ved debatten om vækst i Finansrådets telt og et klip fra formand Tom Gillesbergs tale på Speakers Corner:

 

Video 3: Debatten om bankopdeling mellem Frank Aaen og Finansrådets direktør Jørgen Horwitz med Schiller Instituttets spørgsmål:

 

Video 4: Tom Gillesberg på Speakers Corner

 

Se artiklen: Danish parliamentarian Frank Aaen calls for Glass/Steagall bank separation at national town hall meeting

 

Det danske Schiller Institut sætter Glass-Steagall og bail-in på dagsordenen ved Folkemødet på Bornholm.

 

København, juni, 2013 (EIRNS): En delegation bestående af tre personer, med formand for Schiller Instituttet, Tom Gillesberg, i spidsen, bragte vor internationale kampagne for Glass-Steagall og imod Bail-in direkte til næsten halvdelen af den siddende regerings ministre, inklusive statsministeren, mange folketingsmedlemmer, borgmestre, fagforeningsfolk, journalister, andre politiske nøglepersoner og politisk interesserede borgere, i løbet af to dage med intens aktivitet på det tredje, årlige »Folkemøde« på Bornholm, den 14.-15. juni. Op imod 60.000 mennesker deltog i Folkemødet, hvor der var omkring 1300 individuelle møder, debatter eller andre begivenheder ved de mange forskellige stande.

Vi høstede stor anerkendelse for vores berømte »Glass-Steagall – eller kaos«-valgplakat, og vi greb de mange planlagte og spontane lejligheder, der bød sig, til at føre kampagne for Glass-Steagall, hvor vi fortalte folk om gennembruddene i USA, og imod Bail-out/Bail-in-nedskæringspolitikken.

Tom Gillesbergs krav om indførelse af en Glass/Steagall-bankopdelingslov og afvisning af Bail-in-politikken blev ydermere sendt direkte på den landsdækkende kanal, TV2 News, under en debat mellem tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen (Venstre), og Henrik Sass Larsen, den socialdemokratiske folketingsgruppes leder. Tom Gillesberg indledte sit spørgsmål med at konstatere, at både regeringen og oppositionen gennemførte finanselitens nedskæringspolitik. (Hjort Frederiksen afviste bankopdeling med den begrundelse, at det vigtigste var at bevare finansiel stabilitet.)

Desuden blev også Glass-Steagall/Bail-in-spørgsmål fra Tom Gillesberg, såvel som fra næstformand Michelle Rasmussen og tidligere folketingskandidat fra Ålborg, Hans Schultz, sendt live i TV2 News under debatten mellem Finansminister Bjarne Corydon og tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Bærende på vores berømte »Glass-Steagall – eller kaos!«-valgplakat, og udrustet med vores Glass-Steagall-Resolution og diverse litteratur, lykkedes det os at komme i kontakt med mindst 50 valgte personer eller andre politiske notabiliteter, som vi genkendte, hvoraf nogle ikke ville tale med os, andre lyttede til en kort briefing, og atter andre, der indlod sig i en dybere dialog. Vi indhentede underskrifter på vores Glass-Steagall-Resolution, der har samme ordlyd som resolutionerne i de amerikanske delstater, der har vedtaget en sådan, fra lederen af en af de største fagforeninger og fra formanden for et politisk parti.

Vi gennemførte interventioner ved udvalgte taler og debatter, uddelte litteratur på hovedgaden, der forbandt de mange stande, og engagerede politisk interesserede borgere og de valgte personer m.v., som vi genkendte, og besøgte de politiske partiers stande for at føre kampagne for vores program.

 

Andre højdepunkter omfatter:

Den første dag begyndte i toppen, med en »Mød statsministeren«-begivenhed. Så snart statsminister Helle Thorning-Schmidt ankom, lagde Tom Gillesberg ud med at spørge, hvorfor hun ikke havde gennemført en bankopdeling. Da hun flygtede fra ham med en udtalelse om, at vi havde kontaktet ende så mange gange om dette, intervenerede Michelle Rasmussen og sagde: »Jeg spurgte dig om bankopdeling under valgkampagnen, og du gik ind for en opdeling af de ’finansielle supermarkeder’« (Se begyndelsen af LPAC’s video »Den islandske undtagelse« på: http://larouchepac.com/node/26135 ) »Hvorfor gør du så ikke dette nu?« Men der var intet svar.

Under starten på debatten om bankerne mellem direktøren for Finansrådet, bankernes brancheorganisation og Frank Aaen, folketingsmedlem for det venstreorienterede parti, Enhedslisten, som tidligere er gået ind for en bankopdeling, stillede Frank Aaen krav om, at alle spekulative aktiviteter skulle skilles ud, og skulle ikke modtage nogen redningspakker (Bail-out).

Michelle Rasmussen, der stillede det første spørgsmål, fortalte om Glass-Steagall-kampagnen og udviklingen i USA, og spurgte, om han ville fremlægge et lovforslag i Folketinget. Dette satte en timelang debat i gang, der drejede sig om bankopdeling, der også blev bakket op af to andre, uafhængige spørgere. Desuden udfordrede Hans Schultz direktøren for Finansrådet om dennes forsvar for derivater.

Tidligere på dagen under en debat i Finansrådets telt, der drejede sig om, hvordan man opnår vækst, mellem direktøren for Bankernes Fællesorganisation(?), to folketingsmedlemmer og lederen af Fagforeningernes Fællesorganisation (?), stillede Tom Gillesberg et spørgsmål, hvori han krævede indførelse af Glass-Steagall og forklarede, hvordan loven ville virke; han fik en negativ respons fra en af debattørerne.

Lederen af Fagforeningernes Fællesorganisation besvarede Michelle Rasmussens spørgsmål om nationale kredit med at sige, at det lød som en god idé.

Samtidig med, at debatten om bankopdeling foregik, deltog Tom Gillesberg i en 15 minutter lang diskussionsgruppe med udenrigsminister Villy Søvndal (SF) om Syrien. Søvndal svarede, at det kun var amerikanerne, der påstod, at syrerne brugte kemiske våben, og at Danmark under ingen omstændigheder ville sende militær støtte til Syrien.

Tom Gillesberg holdt en 10 minutter lang tale på »Talerhjørnet«, der blev sendt live på Bornholms Tidendes hjemmeside, øens største avis.

En udveksling i flere omgange fandt sted med finansminister Bjarne Corydon (Socialdemokratiet), som gennemfører budgetnedskæringer og forsøger at knuse fagforeningerne. Ved det første møde, de fandt sted på hovedgaden på vej til hans første begivenhed, sagde han, at han havde set frem til at se vores »Glass-Steagall – eller kaos«-valgplakat hver dag foran Finansministeriet under Folketingsvalget i 2011. Under begivenheden stillede Michelle Rasmussen et spørgsmål om Glass-Steagall, til hvilket han offentligt erklærede, at han i hver eneste valgkamp altid så frem til at se SI’s meget specielle, om end noget uforståelige, valgplakater. Han fortsatte med at afvise en bankopdeling og fastslog, at den danske regering arbejdede ud fra en politik om at håndtere spørgsmålet om de banker, der er ’for store til at gå ned’. (Senere forærede vi Corydon en af Tom Gillesbergs berømte valgplakater, som han takkede os for!)

Dagen efter, under Corydons debat med tidligere finansminister Hjort Frederiksen, udfordrede Tom Gillesberg dem begge, idet han sagde, at der ikke var nogen forskel på dem. De havde begge gennemført en nedskæringspolitik, der var fastsat af finansverdenen og EU, og som derefter blev regnet ud af ’regnedrengene’ i finansministeriet.

Dernæst stillede Tom Gillesberg Glass-Steagall og vores kreditpolitik op som modsætning. Som svar til Tom Gillesberg, samt de senere opfølgningsspørgsmål fra Hans Schultz om behovet for en ny, økonomisk model og far Michelle Rasmussen om bail-in, forsøgte både Corydon og den tidligere finansminister at affeje SI ved at kalde os for »konspirationsteoretikere«.

»Konspiratorerne fra Bornholm«, som en af vore støtter senere kaldte os, efter at have set vore spørgsmål på TV, lykkedes med at udfordre den aktuelle nedskæringspolitik og med at lægge vores økonomiske alternativ frem på bordet ved Folkemødet. Nu vil vi udvide vores politiske netværk ved at genoptage kontakt med de mange mennesker, som vi mødte under Folkemødet, med det formål at fremme Schiller Instituttets 3-punkts program.

 

 

Auf deutsch: Trennbanken-Debatte beim dänischen „Volkstreffen“, Neue Solidarität, Nr. 26, 26. Juni 2013

Schiller Institute in Denmark puts Glass Steagall and bail-in on the agenda at the “People’s Meeting” national town meeting on Bornholm

by Michelle Rasmussen

COPENHAGEN, June , 2013 (EIRNS) -- A 3-person SI delegation led by chairman Tom Gillesberg, brought our international campaign for Glass Steagall and against bail-ins directly to almost half of the sitting government ministers, including the prime minister, many parliamentarians, mayors, union officials, journalists, other key political actors, and politically interested citizens, during two days of intensive activity at the third annual national "People's Meeting" town meeting on the Danish Baltic island of Bornholm on Jun 14-15. Up to 60,000 people attended the People's Meeting, with about 1300 individual meetings, debates or other events at the many different booths.

There was great recognition of our famous "Glass  Steagall --or chaos" election poster, and we took the many planned and spontaneous opportunities presented to us to campaign for Glass Steagall, telling people about the breakthroughs in the U.S., and against the bail-out/bail-in, austerity policy.

In addition, Tom's call for Glass Steagall, and against bail-in was televised directly on national TV2 News, at a debate between former Liberal (Venstre) party finance minister Claus Hjort Frederiksen, and the Social Democratic parliamentary group leader.  Tom prefaced his question by stating that both the government and the opposition were implementing the financial elites’ austerity policy. (Hjort Frederiksen rejecting bank separation, saying that the most important thing was to maintain financial stability.)

In addition, during the debate between the current Social Democratic finance minister and the former finance minister, Glass Steagall/bail-in questions from Tom, as well as Schiller Institute VP Michelle Rasmussen, and former parliamentary candidate in Aalborg Hans Schultz, were also broadcast live by TV2 News (see below).Bearing our famous "Glass Steagall -- or chaos" election posters, and armed with our Glass Steagall resolution, and literature, we were able to directly approach at least 50 elected officials, or other political notables, who we recognized, some of whom did not wish to speak to us, others who listened to a very quick briefing, and still others who engaged in a more in depth dialogue. We got signatures on our Glass Steagall resolution, with the same text as the "resolved" section of the U.S. state resolutions, from the head of one of the most important trade unions, and the chairman of a political party.

We intervened at selected speeches or debates, handed out literature on the main street connecting the many booths, engaging politically interested citizens and the elected officials, etc. we recognized, and visited the booths of the political parties to campaign for our program.

Other highlights include:

* The first day began at the top, with a "Meet the Prime Minister" event. As soon as PM Helle Thorning-Schmidt arrived, Tom began asking why she hadn't implemented bank separation. As she was fleeing from him, stating that we have approached her so many times about this, Michelle intervened saying 'I asked you about bank separation during the election campaign, and you called for separating the "financial supermarkets."' (See the beginning of LPAC’s "Iceland Exception" video at:  http://larouchepac.com/node/26135) 'Why aren't you doing that now?' But there was no answer.

* During the beginning of a debate about the banks, between the director of the Finance Council, the bank association, and Frank Aaen, member of parliament for the leftist Unity List party, who has previously called for bank separation, Frank called for separating off any speculative activity, which should not get any bail-outs. Asking the first question, Michelle reported about the campaign for GS, the U.S. developments, and asked if he would introduce a law in the Danish parliament. This helped to cause the entire hour-long debate to be centered on bank separation, which was also endorsed by two other independent questioners. Hans Schultz also challenged the director of the Financial Council about his defense of derivatives.

Earlier in the day, at a debate at the Finance Council's tent about how to achieve growth, between the director of the bank association, two parliamentarians and the head of the central union organization, Tom asked a question where he called for GS, and described how it would work, to which he got a negative response from one of the director of the Finance Council, and the head of the union association answered Michelle's national credit question by saying that that sounded like a good idea.

* Simultaneous with the bank separation debate, Tom participated in a15-minute small group discussion with Foreign Minister Villy Søvndal (Socialist Party) about Syria. Søvndal responded that it was only the U.S. that alleged that the Syrians were using chemical weapons, and that Denmark would under no circumstances send military support to Syria.

* Tom held a 10-minute speech at "Speaker's Corner", which was broadcast live on homepage of Bornholm Tidende, the main newspaper on the island.

* A multi-layered exchange occurred with Finance Minister Bjarne Corydon (Social Democrat), who is implementing budget cuts and trying to crush the unions. At the first encounter on the main street on the way to his first event, he said that he had looked forward to seeing our "Glass Steagall -- or chaos" election poster every day in front of the Finance Ministry, during the 2011 parliamentary election campaign. During the event, Michelle asked a question about Glass Steagall, to which he publically responded that for each election, he always looked forward to seeing the very special SI election posters, though somewhat not understandable. He then rejected bank separation, and stated that the Danish government was working on a policy to deal with the too-big-to fall banks.  (Corydon was later presented with one of Tom’s famous elections posters, which he thanked us for).

The next day, at Corydon’s debate with former finance minister Hjort Frederiksen, Tom challenged them both, stating that there was no difference between them. They had both implemented austerity policies set by the financial world and the EU, which were then worked out by the number crushers in the finance ministry.

Tom then counter posed GS and our credit policy. In answer to Tom, and also the follow up questions later on by Hans, on the need for a new economic model, and Michelle on bail-in, both Corydon and the former finance minister tried to dismiss the SI by calling us "conspiracy theorists."

The “conspirators from Bornholm,” as one of our supporters later on called us after seeing our questions on TV, succeeded in challenging the current austerity policy, and putting our economic alternative on the table at the People’s Meeting. We will now expand our political network by re-contacting the many people we met there, to further the cause for the Schiller Institute’s 3-point program.