Tale af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, til Schiller Instituttets foretr\E6de for Folketingets Udvalg for F\F8devarer, Landbrug og Fiskeri den 28. maj 2008.

 

F\F8devarekrisen kr\E6ver handling nu!

 

Tak fordi vi m\E5tte komme med s\E5 kort varsel.

 

Vi st\E5r midt i et sammenbrud af det globale finanssystem. Verden mangler mad og hyperinflationslignende f\F8devareprisstigninger har gjort helt basale f\F8devarer utilg\E6ngelige for mange fattige mennesker. Der er en akut f\F8devarekrise. P\E5 trods af at formanden for FN's f\F8devare- og landbrugsorganisation FAO slog alarm for et halvt \E5r siden, er krisen indtil for nylig blevet holdt ude af mediernes s\F8gelys. 40 lande har allerede oplevet f\F8devareopt\F8jer og if\F8lge Den Asiatiske Udviklingsbank er en milliard mennesker i Asien allerede alvorligt truet af hungersn\F8d. I Afrika, Latinamerika og andre steder, ser yderligere en milliard mennesker samme sk\E6bne i \F8jnene.

 

Den 3.-5. juni er der FAO-topm\F8de i Rom. Det skulle have diskuteret klima\ADforandringer og bioenergi, men i lyset af den akutte accelererende globale f\F8devarekrise har Schiller Instituttets internationale formand, Helga Zepp-LaRouche, iv\E6rksat en global kampagne for at diskutere f\F8devarekrisen i stedet[i]. B\E5de de hurtige umiddelbare tiltag, der kan afb\F8de de v\E6rste af f\F8devarekrisens effekter, og et program, der kan fordoble den globale f\F8devareforsyning og sikre, at vi b\E5de kan br\F8df\F8de den nuv\E6rende befolkning og de ni milliarder mennesker, som FN ansl\E5r vi vil v\E6re i 2050. Med den tilg\E6ngelige teknologi vi har i dag, er der ingen grund til at mennesker d\F8r p\E5 grund af underudvikling, sult og fejlern\E6ring. Det har Schiller Instituttet h\E6vdet siden sin oprettelse og fremf\F8rt med fornyet styrke, siden den amerikanske \F8konom og tidligere demokratisk pr\E6sidentkandidat Lyndon LaRouche startede sin Mad for Fred-kampagne i 1988.

 

\C5rsagen til f\F8devarekrisen

 

Det mest uhyggelige ved f\F8devarekrisen er, at den ikke er resultatet af klima\ADforandringer eller uforudsigelige naturkatastrofer, men af en forfejlet malthusiansk politik. Den globale tilg\E6ngelighed af de livsn\F8dvendige f\F8devarer er blevet reduceret, s\E5 de nu danner grundlag for den seneste spekulationsboble p\E5 finansmarkederne. Spekulanter tjener enorme bel\F8b p\E5 at true milliarder af mennesker p\E5 deres liv og eksistens. Hvor mange mennesker skal d\F8, f\F8r vi griber ind?

 

De popul\E6re bortforklaringer p\E5 f\F8devarekrisen, som n\E5r medierne siger, at den skyldes en fejlslagen h\F8st i Australien og at inderne og kineserne er begyndt at spise mere, eller n\E5r Verdensnaturfondens grundl\E6gger prins Philip h\E6vder, at krisen skyldes overbefolkning, er kynisk manipulation. Ser man p\E5 den globale kornproduktion per person over de seneste 50 \E5r, frem til slutningen af 1980'erne, er det tydeligt, at samtidigt som befolkningstallet steg, \F8gedes produktionen langt mere, fordi den ikke blev overladt til det \94frie\94 marked, men blev prioriteret med programmer for national f\F8devareselvforsyning, \F8rem\E6rkede kreditter til landbrugsinvesteringer og produktionspriser for landm\E6ndene.[ii]

 

Siden slutningen af 80'erne er det g\E5et den anden vej. Det har v\E6ret resultatet af et skifte i den overordnede \F8konomiske og handelsm\E6ssige politik. F\F8devarelagre blev pludseligt omd\F8bt til overskudslagre, som skulle fjernes hurtigst muligt. Landm\E6nd blev betalt for at producere mindre frem for mere. Gennem GATT og senere Verdenshandelsorganisationen WTO blev verdens lande tvunget til at fjerne nationale beskyttelsesordninger for deres landbrug og erstatte forsyningssikkerhed med de \94frie\94 markedskr\E6fter. Landm\E6ndene blev d\E5rligere betalt mens multinationale f\F8devare\ADgiganter havde kronede dage. Samtidigt gennemtvang Den vestlige Verden, bl.a. gennem IMF og Verdensbanken, at fattige g\E6ldsatte lande skulle erstatte deres produktion af mad til hjemmemarkedet med underbetalte eksportafgr\F8der, der kunne skaffe indt\E6gter til afdrage p\E5 g\E6lden. Uanset faren for f\F8devareforsyningen.

 

I milj\F8ets navn s\E6nkede man landbrugets produktivitet gennem restriktioner p\E5 g\F8dning og spr\F8jtemidler, og der blev indf\F8rt brakl\E6gningsst\F8tte, der kunne nedbringe den s\E5kaldte \94overproduktion\94. I de seneste \E5r blev vanviddet s\E5 fuldbyrdet med beslutningen om at st\F8tte produktion af biobr\E6ndsel fra majs og korn. Alene i 2007 blev majs og korn, der kunne have br\F8df\F8dt 130 millioner mennesker i et helt \E5r, lavet til bio-ethanol[iii]. Det er, hvad FN\92s s\E6rlige rapport\F8r for \94ret til f\F8de\94-programmet har kaldt \94en forbrydelse imod menneskeheden\94 \96 et emne Egyptens pr\E6sident Mubarak har fortalt, at han vil tage op p\E5 FAO\92s m\F8de i Rom.

De seneste 25 \E5rs malthusianske politik \96 i \94milj\F8bevidsthedens\94, globaliseringens og frihandlens hellige navn \96 er alts\E5 \E5rsagen til den f\F8devarekrise, som nu truer menneskeheden.

 

L\F8sningen til f\F8devarekrisen

 

Ligesom det var en forkert international politik, der har skabt denne f\F8devarekrise, s\E5 er det ogs\E5 en \E6ndret international politik, der kan l\F8se den. Derfor opfordrer Schiller Instituttet Folketinget og den danske regering til at handle p\E5 f\F8lgende punkter og f\E5 dem sat p\E5 dagsordenen ved FAO\92s konference i begyndelsen af juni:

 

1. F\F8devarehj\E6lp og hurtig n\F8dhj\E6lp til finansiering af s\E5s\E6d, kunstg\F8dning og landbrugsmaskineri til fattige nationer, s\E5 vi \F8ger f\F8devareforsyningen allerede n\E6ste h\F8st.

 

2. Et omg\E5ende stop for brugen af f\F8devarer til biobr\E6ndsel, oph\E6vning af brakl\E6gningprogrammer og en ny gr\F8n revolution til \F8gning af landbrugs\ADproduktiviteten.

 

3. Indgreb imod den globale spekulation i f\F8devarer og olie, der b\E6rer hovedansvaret for den seneste tids kraftigt stigende f\F8devarepriser, samt etableringen af et nyt Bretton Woods-finanssystem inden det nuv\E6rende finanssystem bryder helt sammen, som foresl\E5et af Lyndon LaRouche[iv] og for nyligt fremf\F8rt af den italienske finansminister Tremonti.

 

4. Nedl\E6ggelse af WTO og genetablering af nationale og regionale programmer for f\F8devareforsyningssikkerhed inkl. sikring af produktionspriser til landm\E6ndene.

 

5. Programmer i fattige nationer for at \F8ge f\F8devareforsyningen gennem investeringer i infrastruktur, f\F8devareindustri og vandprojekter.

 

6. Langsigtede investeringer i store infrastrukturprojekter som Den eurasiske Landbro, der vil reducere transporttiden, \F8ge energiproduktionen og fremme udviklingen af underudviklede omr\E5der.

 

Danmarks ansvar

 

Danmark er et rigt land, der ogs\E5 er et landbrugsland. Alligevel har vi ladet os forbl\E6nde af den britiske liberalismes bl\E5lys og har v\E6ret med til at propagere for afskaffelse af den form for \F8konomi og f\F8devarepolitik, der i efterkrigstiden sikrede stadigt flere mennesker mere mad p\E5 bordet. Vi har v\E6ret med til at p\E5tvinge verden en global frihandelspolitik, der har betydet, at det mest uundv\E6rlige for os mennesker \96 mad \96 er blevet reduceret til blot at v\E6re en handelsvare og et spekulationsobjekt. At spise sig m\E6t er en menneskeret og f\F8devarer m\E5 derfor ikke styres af smarte k\F8bm\E6nd og gr\E5dige spekulanter.

 

Danmarks og Marianne Fischer Boels fors\F8g p\E5 at afskaffe resterne af EU's f\E6lles landbrugspolitik, vil blot f\F8je spot til skade gennem at yderligere forringe landm\E6ndenes k\E5r og reducere f\F8devareproduktionen i EU. Erstatter vi egen f\F8devareproduktion med toldfri import fra fattige lande, vil vi ikke som h\E6vdet forbedre deres situation, men blot s\F8rge for at landm\E6nd i ulandene, der burde producere mad til deres lokale marked, producerer til os i stedet og efterlader flere sultne maver i Afrika, Asien og Sydamerika.  Vi m\E5 i stedet \F8ge vores produktion gennem at genetablere produktionspriser i EU og samarbejde med det strategiske partnerskab mellem Rusland, Kina og Indien \AD\96 og forh\E5bentlig snart USA \96 om at forhindre en verdensorden baseret p\E5 en moderne version af Det britiske Imperiums politik og de deraf f\F8lgende konflikter og krige.

 

Danmark m\E5 g\F8re skaden god igen, ved at s\F8rge for, at vi i stedet for at bruge milj\F8argumenter til at l\E6gge hindringer i vejen for den n\F8dvendige produktion af mad, skaber en \E6gte gr\F8n revolution med moderne videnskab og teknologi. Lad os erstatte de seneste \E5rtiers malthusianske politik med en fordobling af verdens f\F8devareproduktion som det f\F8rste skridt i en ny \F8konomisk verdensorden, hvor vi ved hj\E6lp af videnskabeligt og teknologisk fremskridt giver alle mennesker fred, sikkerhed og velstand.

Tak for ordet.

 


[i]  Bilag 1: \94I stedet for krig og hungersn\F8d, lad os fordoble f\F8devareproduktionen\94 og bilag 2:\94Mobilization to Double Food Production is in Full Swing\94 af Helga Zepp-LaRouche

 

[ii]  Bilag 3: \94To Defeat Famine Kill the WTO\94 af Marcia Merry Baker

 

[iii] Bilag 4: \93Showdown over Gorey/WTO Plans To \94Let Them Starve\94 af Marcia Merry Baker

 

[iv] Bilag 5: \93Out with Malthusian Ideas; Let's Develop the Planet!\94 af Lyndon LaRouche