SVINDELEN BAG GLOBAL OPVARMNING:

DE SANDE CO2 OPTEGNELSER ER BEGRAVET UNDER GORE

af Laurence Hecht, redaktør 21st Century Science and Technology (www.21stcenturtysciencetech.com) den 23. februar 2007

De historiske optegnelser over CO2-koncentrationer i atmosfæren, som FN's Klimapanel (IPCC) lægger til grund for kravet om en reduktion i mængden af drivhusgasser, er falske. En undersøgelse af Professor Ernst-Georg Beck fra Merian-Schule i Freiburg, Tyskland, viser, at IPCC udlagde og opdigtede CO2-optegnelserne fra før 1957 ud fra målinger på nyborede iskerner, og samtidig ignorerede over 90.000 kemiske målinger fra 1857 til 1957. [fn. 1]

IPCC's opdigtede optegnelser forsøger at bevise, at CO2-koncentrationen gradvist er forøget i takt med den menneskelige civilisations industrielle fremgang. Becks arbejde bekræfter konklusionerne fra et væld af tidligere undersøgelser, som viste at IPCC fremdrog selektive oplysninger i et forsøg på at bevise, at vi enten må stoppe den industrielle udvikling og vende tilbage til stenalderen, eller imødese hedebølger og smeltede iskapperpå jordens poler. Det viser, at Kyoto-Aftalen om reduktion af drivhusgasser er baseret på videnskabelig svindel i strid med universets love, idet den afviser den veletablerede indvirkning på klimaet af  de cykliske variationer i  Jordens bane omkring Solen og forandringerne i Solens varmeudstråling.

Ved en grundig granskning af over 175 videnskabelige afhandlinger fandt professor Beck, at den moderne drivhus-teoris grundlæggere, Guy Stewart Callandar og Charles David Keeling (Al Gores store idol), fuldstændigt havde ignoreret omhyggelige og systematiske målinger udført af nogle af de mest anerkendte navne indenfor fysik og kemi, deriblandt adskillige nobelprisvindere. Opmålinger fra disse kemikere viser, at den nuværende CO2 koncentration på omkring 380 dele pr. million (ppm) har været overgået tidligere, bl.a. i en periode fra 1936 til 1944, hvor CO2 niveauet varierede mellem 393.0 og 454.7 ppm.

Der var også opmålinger, med en fejlmargin på under 3%, af 375,0 ppm i 1885 (Hempel i Dresden), 390,0 i 1866 (Gorup, Erlangen), og 416,0 i 1857 og 1858 (von Gilm, Innsbruck). Selvom stigningen i 1940'erne var samtidig med en periode, hvor der var jævn atmosfærisk opvarmning, har Beck og andre påvist, at opvarmningen kom før stigningen i CO2-koncentrationen.

Opmålingerne Beck har gennemgået stammer primært fra den nordlige halvkugle, med en geografisk spredning fra Alaska over Europa til Poona i Indien. De er næsten alle taget i landområder eller i udkanten af byer uden industriel forurening, og i en højde på omkring to meter over jorden. Evaluering af de kemiske metoder viste en maksimal fejlafvigelse på 3% og ned til 1% i de bedste tilfælde.

Målingerne, der er frembragt fra iskerner, viser derimod en temmelig støt stigning i CO2-niveauet, som belejligt svarer til den forudbestemte idé, at øget industriel aktivitet har medført en støt stigning i CO2. Som Becks samarbejdspartner dr. Zbigniew Jaworoswki, tidligere fremtrædende rådgiver til det polske strålingovervågningstjeneste og en erfaren bjergbestiger, som har udgravet is fra 17 gletschere på seks kontinenter, har påvist, har gasagtige forekomster i iskernerne ingen gyldighed som historiske billeder af de atmosfæriske koncentrationer. Den bestandige nedfrysning, genfrysning og trykbelastning, som iskernerne har været udsat for, ændrer drastisk de oprindelige atmosfæriske koncentrationer af gasbobler. [fn. 2]

Ifølge drivhuseffekt-teorien virker den stigning i atmosfærisk CO2-koncentration, der er forårsaget af menneskelig aktivitet som f.eks. afbrænding af fossile brændstoffer, som glasset i et drivhus og forhindrer at solvarme kan forlade Jordens overflade igen. Selv om en sådan drivhuseffekt findes, er kuldioxid lavt på listen over drivhusgasser, og udgør maksimalt 2-3 procent af drivhuseffekten. Den langt vigtigste drivhusgas er vanddamp. Men vand i form af skyer kan også tilbagereflektere solstråler, og derved få temperaturen til at falde. Der er så mange indbyrdes sammenhængende effekter, at forsøget på at kæde den globale temperatur sammen med CO2-koncentration er som at forudse værdien af en kapitalfond ud fra Månens faser.

For at udtænke overbevisende argumenter for sådanne sammenhænge kræves et rigt omfang af sofistikerede løgne, og drivhusteoretikerne er blevet grebet i det. Som en fornøjelig historisk ironi kan man sige, at det er grundlæggeren af den moderne videnskab, kardinal Nicolaus Cusanus (1401-1464), som har fanget dem. Vores moderne forståelse af fotosyntesen begyndte, da den flamske forsker Jan Baptist van Helmont tog imod Cusanus' udfordring (nævnt i ``De Staticis''-afsnittet i De Idiota Mente (Lægmanden: Om sindet) om at veje en plante og dens jord før og efter tilvækst. Van Helmont opdagede (cirka år 1620), at jorden, hvori der groede et piletræ, som var vokset med 76,5 kg. i løbet af fem år, kun havde lidt et marginalt vægttab. Hvor stammede træets massive vægt så fra? Ironisk nok konkluderede Van Helmont, der havde introduceret ordet "gas" til videnskaben, fejlagtigt, at træets vægt udelukkende var kommet fra det påhældte vand.

Det tog yderligere knap to århundreder at afsløre den forbavsende kendsgerning, at en stor del af plantens vægt, og al dens strukturelle rygrad, stammede fra den usynlige og tilsyneladende vægtløse luft, særligt luftens indhold af kuldioxid. Det var resultatet af den revolution indenfor kemien, som blev sat i gang af Lavoisier og videreført af Gay-Lussac, Avogadro, Gerhardt og andre i starten af det 19. århundrede. Muligheden for at placere to usynlige gasser i balance og sammenligne deres vægte, viste sig at være nøglen til bestemmelsen af atomvægte, og deraf afdækningen af både atomets og cellens hemmeligheder.

Uheldigvis for løgnerne i IPCC var opmålingen af den atmosfæriske CO2-koncentration af særlig interesse for kemikere, siden denne forståelse af fotosyntesen tidligt i det 19. århundrede var blevet udviklet, og deres omhyggeligt nedfældede opmålinger har vi fortsat. Den ubekvemme sandhed er, at Al Gore fortsat eksisterer, men kun fjolser og præsidentielle "spidskandidater", således betegnet pga. de store mængder kropsvæske, som de lækker fra deres fremadrettede kropsåbninger, tror virkelig på hans udslip.

------------------

1. "180 years accurate CO2 air gas analysis by chemical methods (short version)," et uofficielt uddrag, Dipl. Biol. Ernst-Georg Beck, Merian-Schule Freiburg, 8/2006 http://www.warwickhughes.com/agri/BeckCO2short.pdf

2. (se ``Ice Core Data Show No Carbon Dioxide Increase'' af Zbigniew Jaworowski og andre referencer på http://www.21stcenturysciencetech.com under emnet "Global Warming.")

TEKST TIL CO2-KURVE:

CO2-niveau 1920-1961, nordlige halvkugle, kemiske målinger

Faktiske historiske CO2-målinger (øvre linie) og IPCC's værdier, frembragt fra iskerner - en myte fabrikeret for at overbevise dig om, at atmosfærisk CO2-niveau stiger på grund af industriel aktivitet.