Følgende udtalelse af Schiller Instituttets danske formand Tom Gillesberg blev sendt til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg, Politisk-Økonomisk Udvalg, og i en let omskrevet for til økonomiminister Bendt Bendtsen, den 3. september 2008.

 

Udskriv ikke en blankocheck til redningen af Roskilde Bank

Finansudvalget gjorde det helt rigtige i går, da de nægtede at godkende økonomiminister Bendt Bendtsens forslag til en redning af Roskilde Bank, en plan han mener, kan komme til at koste skatteyderne op til 20 milliarder kr.  Et gigantisk beløb for at redde blot en mindre regional bank. Hvis folketinget går med til en sådan redningsplan, hvor mange andre store tab må man så efterfølgende på lignende vis dække?

Den amerikanske økonom Lyndon LaRouche, en af de få der har været i stand til at forudsige det nuværende globale finansielle sammenbrud og som har fremlagt forslag til hvordan verden kommer levende igennem det med etableringen af et nyt Bretton Woods-finanssystem, rådede i en diskussion i går de danske myndigheder og folketingsmedlemmer til at tænke sig grundigt om, inden de begår store kostbare fejltagelser. At udskrive en blankocheck til dækning af bankens tab, som man gjorde i England med statens overtagelse af Northern Rock og lignende tiltag i USA, er en uholdbar og dårlig løsning. Det overfører blot staten de store tab bankverdenen har påført sig gennem grådig og uhæmmet finansspekulation og vil belaste statens fremtidige aktiviteter katastrofalt. Det sker ud fra en illusion om, at det er nødvendigt for at redde de danske bankers kreditværdighed, så de internationale investorer stadig vil investere i dem. Man glemmer, at hele det internationale finanssystem allerede er de facto bankerot, sammen med flertallet af verdens banker, det er blot ikke blevet officielt endnu.  Det er derfor illusorisk at tro, at det internationale finansmarked kan redde de danske banker eller tilvejebringe det indlånsunderskud på 500 milliarder kr. de danske banker har. Danmark kommer selv til at løse disse danske problemer før eller senere.

Danmark bør derfor gennemføre en dansk version af ”Lovforslaget til at redde boligejere og banker af 2007”, som LaRouche fremlagde i USA sidste år. Den danske regering og nationalbank må sætte nødlidende banker under konkursbehandling og sørge for, at bankernes normale bankforretninger kan fortsætte. Bankens øvrige gæld og spekulative engagementer fastfryses til en senere genforhandling, når støvet fra den igangværende finansstorm har lagt sig. De folkevalgte og statens opgave er ikke at overtage gæld der er resultatet af en grådig jagt på spekulativ profit, men i stedet at sørge for at den normale bankvirksomhed, som økonomien er afhængig af, fortsætter.

LaRouche understregede at danskerne ikke må begå samme idiotiske fejl som briterne begik med overtagelsen af Northern Rock. Folketingsmedlemmerne må spørge, hvad de fulde konsekvenser er. Hvor mange andre banker kan behøve hjælp de næste 6-12 måneder? Overtag ikke den dårlige gæld men sæt i stedet nødlidende banker under konkursbehandling.

Fra det danske Schiller Instituts side har vi gentagne gange advaret imod denne type bankkrise, bl.a. ved et foretræde for Det Politiske Økonomiske Udvalg den 17. januar i år. I lyset af de store økonomiske og politiske konsekvenser det får, hvilken type redningsplan man vælger for Roskilde Bank og andre kommende nødlidende banker, råder vi indtrængende folketinget til ikke at lade sig presse til forhastede dårlige beslutninger, men undersøge sagen til bunds. Vi foreslår derfor at Folketinget inviterer LaRouche til at belyse spørgsmålet eller holder en høring om sagen, hvor man kan invitere LaRouche og andre eksperter til at belyse sagen. Vi stiller os selvfølgelig til rådighed for i den udstrækning vi kan være behjælpelige.

Bilag:

Schiller Instituttets foretræde for Politisk Økonomisk Udvalg den 17. januar 2008

”Lovforslaget til at redde boligejere og banker af 2007” af Lyndon LaRouche

Guarantees Are Worthless, When the System Is Bankrupt” fra Executive Intelligence Review

Schiller Instituttet i Danmark               Latest news fom LaRouche PAC